MVO

Algemeen
De directie van Kroon is zich bewust van haar omgeving en de toekomst van het milieu. Dit zorgt ervoor dat wij continu bezig zijn met het verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Bovendien willen wij een zo efficiënt en effectief mogelijke bedrijfsvoering waarborgen in een financieel gezonde organisatie. Hiermee is de basis gelegd voor de continuïteit van de onderneming.

Kwaliteit
Het doel van het kwaliteitsbeleid is om te allen tijde te voldoen aan de specifieke eisen van onze klanten en de eisen die zijn vastgelegd in de norm ISO 9001;2015.

Milieu
Wij staan achter een bedrijfsvoering op duurzame en milieuvriendelijke wijze. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik, papier- en afvalstromen te reduceren.

Wij hebben hier doelen aan gekoppeld:

  • Energieverbruik
  • Papierverbruik
  • Afvalstromen
  • Verpakking
  • UVD (uiterste verkoop datum)

Ketenverantwoordelijkheid
Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten. Wij letten bij het inkopen sterk op de sociale en milieuaspecten.
Voor het vervoer van onze producten proberen we zoveel mogelijk transportbewegingen te voorkomen door middel van een efficiënte planning. Hergebruik van verpakkingsmaterialen draagt bij aan het verminderen van de afvalstromen en is hierdoor minder belastend voor het milieu.
Wij zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en hebben regels opgesteld teneinde tegenstrijdige belangen te voorkomen in contacten met klanten, leveranciers, concurrenten of andere derden. Alle medewerkers van Kroon B.V. zijn bij de uitoefening van hun functie gehouden aan de toepasselijke mededingingswet.

Transparantie
Alle transacties die de directie en medewerkers namens Kroon B.V. aangaan worden op de juiste wijze vastgelegd in het administratieve systeem, volgens de daarvoor geldende procedures die inzichtelijk en controleerbaar zijn.

Sociaal
Iedereen die met Kroon B.V. te maken heeft, zowel in- als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling.

Het personeels- en opleidingsbeleid van Kroon B.V. is erop gericht steeds te kunnen beschikken over vakbekwame medewerkers. Wij bieden onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. Dit is gericht op goede arbeidsomstandigheden en in het kader daarvan op een adequate verzuimbeheersing.

Al onze medewerkers ondersteunen deze verklaring en zijn zich hun verantwoordelijkheid bewust.

Hoogezand, april 2018